Bonabanco

Regulamin Usługi Wydawaj Swobodnie II

Treść regulaminu

data ogłoszenia: 21.09.2020

data aktualizacji: 01.10.2020

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady udziału w akcji promocyjnej “Wydawaj swobodnie II” (zwanej dalej: “Akcją”), w ramach której możliwe jest skorzystanie z usługi  finansowania wypłat środków gotówkowych na konto w IgoriaCard lub na rachunek bankowy Klienta w kwocie wyższej niż określona w Regulaminie usługi Transcards Safe (pkt. IV Ad. E., 5 – “Finansowanie wypłat gotówkowych”), opublikowanym na https://bonabanco-test.pl/regulamin-akcji-wydawaj-swobodnie/
 2. Organizatorem Akcji jest Transcards.eu Sp. z o. o. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Fiołkowej 1, 52-200 Wysoka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740 (zwana dalej: Organizatorem).
 3. Akcja obejmuje Klientów, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1. zawarli z Organizatorem Umowę Transcards Safe;
  2. przyznany Klientowi Limit Bieżący Klienta wykorzystywany jest na finansowanie wypłat gotówkowych;


§2
Czas trwania i zmiana zasad Akcji

 1. Akcja rozpoczyna się od dnia 21.09.2020 r. i trwa do dnia 31.10.2020 r. lub do czasu odwołania Akcji przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu czasu trwania Akcji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu Akcji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora https://bonabanco-test.pl/regulamin-akcji-wydawaj-swobodnie/, na której umieszczono informację o Akcji i jej Regulamin, nie później niż na 3 dni przed zakończeniem czasu trwania Akcji.
 3. Zasady udziału w Akcji i warunki jej realizacji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania. Organizator poinformuje o zakresie zmiany Akcji i dacie rozpoczęcia jej obowiązywania na stronie internetowej, na której umieszcza informację o Akcji i jej Regulamin.


§3
Zasady uczestnictwa w Akcji

 1. Akcja polega na czasowej zmianie parametrów Usługi Transcards Safe i uzyskaniu przez Klienta preferencyjnych warunków usługi finansowania wypłat gotówkowych, poprzez umożliwienie Klientowi skorzystania z opcji wypłaty na konto IgoriaCard lub na rachunek bankowy środków w wysokości nie większej niż 50% przyznanego danemu Klientowi na podstawie Umowy Transcards Safe Maksymalnego Limitu Miesięcznego, za opłatą FOR CASH lub FOR PAY (w zależności od wybranej opcji) na rzecz Organizatora.
 2. W tym celu, wyłącznie na czas trwania Akcji określony w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, pkt. IV AD. E., 5 – “Finansowanie wypłat gotówkowych” Regulaminu usługi Transcards Safe otrzymuje następujące brzmienie:
  Usługodawca może wypłacić Klientowi środki w wysokości nie większej niż 50% przyznanego danemu Klientowi Maksymalnego Limitu Miesięcznego.”
 3. Wypłata gotówkowa będzie realizowana przez Organizatora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i tylko w tych Okresach Rozliczeniowych Klienta, które w pełni pokrywają się z czasem trwania Akcji.
 4. W danym Okresie Rozliczeniowym Klienta Organizator dokonać może maksymalnie pięciu wypłat gotówkowych, których suma opiewać będzie na kwotę nie większą niż wskazana w  §3 ust. 1 powyżej.


§4
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: https://bonabanco-test.pl/regulamin-akcji-wydawaj-swobodnie/
 2. Uczestnictwa w Akcji nie można łączyć ze skorzystaniem przez Klienta z innych ofert promocyjnych lub ofert specjalnych Organizatora, z wyjątkiem członkostwa w Klastrze bonabanco oraz skorzystania z innych ofert Organizatora dedykowanych wyłącznie dla członków Klastra bonabanco.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Akcji zastosowanie mają Regulamin usługi Transcards Safe, Umowa Transcards Safe, Regulamin Klastra bonabanco oraz porozumienie w sprawie członkostwa w Klastrze bonabanco, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa.