Bonabanco

Polityka prywatności i plików cookies

 

Oświadczenie o prywatności 

Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez Transcards.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 1 , 52-200 Wysoka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740 (dalej: Administrator), w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Użytkowników. Niniejsza polityka odnosi się do Usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.bonabanco.com. Nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.

 

Pliki Cookie

Administrator wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” do śledzenia wizyt Użytkowników, zapisywania ich preferencji i dostosowywania do nich oferowanych Usług. Ww. pliki służą także do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Jako że możliwe jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce internetowej, korzystanie z Usług nie zostanie uniemożliwione, jednak może dojść do pewnych utrudnień.

 

Dane w Google Analytics

Ruch na stronach Administratora monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te (np. używana przeglądarka lub adres IP) nie będą nigdy udostępniane przez Administratora na rzecz podmiotów trzecich.

 

Gromadzone dane

W celu korzystania z Usług oferowanych przez Administratora należy skierować zapytanie do Administratora m.in. za pośrednictwem udostępnionego formularza na stronie www . Po pozytywnej weryfikacji i podpisaniu umowy świadczenia usług Administrator rejestruje konto Użytkownika w systemie.

Podczas rejestracji Użytkownik podaje Administratorowi następujące dane: adres e-mail. Ponadto, Użytkownik może uzupełnić funkcjonujący w ramach jego Konta Profil o dodatkowe dane, takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, email, numer telefonu, NIP, adres firmy, kod pocztowy, kraj, transid. Dane są zbierane także biernie, tj. poprzez działanie strony (np. adres IP, rozdzielczość, lokalizacja, rodzaj przeglądarki).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umów na usługi oraz realizacji kontaktu z Administratorem.

 

Pozyskanie danych dłużnika (kontrahenta) w przypadku nabycia wierzytelności przez Administratora

Administrator w ramach świadczonych usług, może nabywać wierzytelności. Wskutek zawarcia umowy cesji i nabycia wierzytelności, Trancards.eu staje się Administratorem danych dłużnika przekazanych przez cedenta (osobę sprzedającej Administratorowi wierzytelność). Dane te obejmują: dane kontaktowe dłużnika figurujące w CEIDG oraz dane wierzytelności z faktury (numer faktury, data wystawienia, termin płatności, kwota). Źródłem pozyskania tych danych jest dokumentacja składana Administratorowi przez cedenta w związku z zawieraniem umów: Transcards Safe, bonabanco Starter, bonabanco Fuel, bonabanco Smart, Transcards ONE i umowy cesji (m.in. wniosek o sfinansowanie faktury) i dokumentacja niezbędna do wykazania istnienia sprzedawanej wierzytelności (zlecenie transportowe/umowa transportowa, dokument transportowy potwierdzający wykonanie usługi i faktura VAT wystawiona przez cedenta dłużnikowi). W przypadku nabycia wierzytelności, dłużnik jest zawiadamiany o zmianie wierzyciela i o przetwarzaniu jego danych osobowych przez Transcards.eu jako Administratora.

 

Wykorzystywanie danych

Informacje kontaktowe będą używane wyłącznie w celu:

  • niezbędnym do przygotowania oraz wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem- art. 6 ust. 1 lit b RODO
  • marketingu bezpośredniego – otrzymywanie informacji handlowych oraz przesłania biuletynu informacyjnego Administratora dot. zmian w oprogramowaniu, Regulaminie itp. będącym prawnie uzasadnionym interesem administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed nimi będącym prawnie uzasadnionym interesem administratora – art. 6 ust.1 lit. f RODO,
  • prowadzenia analiz i statystyk mających za zadanie dostosowanie usługi do indywidualnych potrzeb klientów  będącym prawnie uzasadnionym interesem administratora – art. 6 ust.1 lit. f RODO,

Dane osobowe przekazywane w formularzu kontaktowym Administrator przetwarza w celu nawiązania i realizacji kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do nawiązania i realizacji kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi przez Administratora.

Administrator może wykorzystywać gromadzone dane osobowe także w celu przesyłania Użytkownikowi, za jego zgodą, informacji na temat aktualnych oraz przyszłych produktów i usług oferowanych przez Administratora. Informacje te będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w postaci kampanii informacyjnej lub reklamowej. Użytkownik może jednak zrezygnować z otrzymywania takich informacji, wysyłając wiadomość na adres kontakt@bonabanco.com (tzw. cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej). W zakresie danych osobowych cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili, aczkolwiek pozostaje ono bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem.

Po cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej wciąż mogą być przesyłane Użytkownikowi wiadomości w ramach biuletynu informacyjnego, dotyczące zmian w oprogramowaniu, Regulaminie Usług itp.

 

Odbiorcy danych osobowych

Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych mogą być spółki z grupy kapitałowej Trans.eu, a także podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego dla realizacji usług, jak np. dostawcy usług IT i podmioty zajmujące się serwisem. Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).

Bez zgody Użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, w których przekazanie następuje na skutek prawnie uzasadnionego żądania uprawnionego podmiotu (m.in. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości).

 

Przesyłanie danych poza Wspólnotą Europejską

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, ich poprawiania i uaktualniania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do złożenia skargi do Organu Nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Po potwierdzeniu tożsamości Użytkownika, Administrator zrealizuje wskazane prawa na podstawie przepisów prawa. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania Użytkowników dotyczące danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub inne uzasadnione prawnie interesy Administratora.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. W zakresie w jakim dane są przetwarzane w oparciu o zgodę – do czasu jej wycofania. Z kolei dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane maksymalnie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane wobec których przetwarzania zgłoszony został sprzeciw, lub została wycofana zgoda będą przechowywane w ograniczonym zakresie przez Administratora przez okres maksymalnie 3 lat by wykazać zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, dane nie będą przetwarzane, jeśli nie będą już niezbędne do celu, w związku z którym zostały zebrane.

 

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

  • umożliwia dostęp do Konta jedynie po wpisaniu loginu  i hasła (zalecane jest ustawianie haseł, składających się z min. 8 znaków i zawierających duże i małe litery, znaki specjalne i cyfry), które Użytkownik powinien zachować w wyłącznie do swojej wiadomości, bądź za pomocą integracji z kontem Użytkownika funkcjonującym w ramach jednego z wybranych portali społecznościowych,
  • kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
  • udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora; ponadto, na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

 

Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 26.06.2019 r., Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w polityce lub zarządzaniu spółki, prawie bądź jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie  wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

 

Informacje kontaktowe

W razie pytań lub uwag odnośnie Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem: Transcards.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 1 , 52-200 Wysoka (kontakt: 71 308 78 80, kontakt@bonabanco.com)